PRIVACY & KWALITEIT

Kwaliteit

Bekkenfysiotherapie Dorst Oosterhout is aangesloten bij het genootschap voor fysiotherapie (KNGF). En deze bewaakt voortdurend de kwaliteit. Er bestaan gedragsregels voor fysiotherapeuten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten. Alle fysiotherapeuten in onze praktijk zijn aangesloten bij het KNGF, zijn BIG geregistreerd en opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR).

De behandelingen vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In die wet is onder andere geregeld dat je inzage hebt in je dossier, de behandelaar verplicht is je te informeren over de behandeling en je toestemming te vragen voor behandeling. Je bent verplicht om de zorgverlener zo volledig mogelijk te informeren.

 

Patiënt tevredenheid

Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en uw mening hierover. Daarom neemt onze praktijk deel aan een patiënt tevredenheidsonderzoek doormiddel van een enquête. Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening over de praktijk, de behandeling en de (behandelend) fysiotherapeut.

U kunt na de behandelreeks gevraagd worden om via internet en/of schriftelijk een vragenlijst in te vullen over uw ervaring met onze fysiotherapiepraktijk en fysiotherapeut. 

Wij stellen uw deelname aan dit patiënt tevredenheidonderzoek zeer op prijs. De resultaten van deze enquête gebruiken wij om onze praktijk verder te verbeteren en de zorgverzekeraars inzicht te geven in ons praktijk en resultaten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Klachten

Je mag er vanuit gaan dat wij je zo goed mogelijk willen behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet (geheel) tevreden bent of dat je een klacht hebt. Zeg het ons!

Wij zijn altijd bereid om in een gesprek te gaan om je klacht te bespreken. Desgewenst met een onafhankelijk bemiddelaar. Mocht dit toch onbevredigend voor je zijn dan kun je je ongenoegen officieel kenbaar maken.

Dit is van belang! Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Je kunt voor jouw situatie het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen: www.zorgbelang-nederland.nl. Een brochure over de klachtenregeling ligt voor je klaar in onze praktijk. Daarnaast participeren wij ook in de klachtenregeling van het KNGF.

 

Meer informatie is verkrijgbaar via:

  • Ledenadvies KNGF, postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929.
  • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 35067 GC Utrecht, tel. 030-2661661

 

Privacy Policy

 

Bekkenfysiotherapie Dorst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bekkenfysiotherapie Dorst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens door zorgverleners

Persoonsgegevens worden alleen na toestemming van u verstrekt aan andere zorgverleners. Dit kan nodig zijn wanneer bv multidisciplinair wordt gewerkt aan uw herstel. Andere partijen zijn bijvoorbeeld huisartsen, collega’s, arbodiensten. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
  • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Bekkenfysiotherapie Dorst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden door Bekkenfysiotherapie Dorst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen

heeft neem dan contact met ons op!

 

Bekkenfysiotherapie Dorst Oosterhout 

tav: 

Everdina Veenema

Rijksweg 118

4849 BS Dorst 

info@dorstzorg.nl